ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΚΑΝΤΙΑΝΙΟΥΖ Ι.Κ.Ε
∆ΙΕΥΘ/ΣΗ: Λ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 143
ΠΟΛΗ/Τ.Κ.: ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71409
Α.Φ.Μ: 800531300
∆ΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΙΕΥΘ/ΣΗ: Λ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 143
ΤΗΛ.: 30.2810323500

isologismoskantianiouzike2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας ο διαχειριστής της εταιρείας «ΚΑΝΤΙΑΝΙΟΥΖ ΙΚΕ» σας καλεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μμ στα γραφεία της εταιρείας μας που βρίσκονται στην οδό Λ. Παπαναστασίου 143 στο Ηράκλειο Κρήτης, για να συζητήσετε και να λάβετε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 15/11/2013 εως 31/12/2014.
2) Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του διαχειριστή επί της εταιρικής χρήσης από 15/11/2013 εως 31/12/2014.
3) Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 15/11/2013 έως 31/12/2014.
4)Διάφορα θέματα.

Ο Διαχειριστής
Ανδρικάκης Αλέξανδρος
ΑΔΤ Ξ946099